19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dotace

Dotace

Rok 2023

Krcman_DT2_propagace_2023.png

propagace_2023.png

Rok 2022

Obnova vybavení mateřské školy v Krčmani

V rámci finanční podpory byly pořízeny do třídy mateřské školy nové nábytkové sestavy pro uložení hraček a jiného edukačního materiálu pro děti, nový učitelský stůl a židle a stolek na výtvarnou výchovu.

Celková částka pořízeného nábytku činí 115 970,- Kč, dotace na tuto akcí činí 79 999,- Kč.

 publ.PNG

Rok 2021

Podpora získaná od Olomouckého kraje - POV 2021

logo-olomouckeho-kraje.jpg                                                                       ochranna-znamka-pov-ok.jpg

            Obec Krčmaň počátkem roku 2021 opět podala žádost o finanční podporu v DT 5 – Podpora venkovských prodejen v rámci POV Olomouckého kraje, v měsíci dubnu nám byla tato dotace schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje a následně nám požadovaná částka v maximální hodnotě 100 000,- Kč byla převedena na účet obce. Tuto dotaci musí obec dle pravidel v průběhu roku poskytnout provozovateli prodejny a nejpozději počátkem roku 2022 ji řádně vyúčtovat poskytovateli dotace, tedy Olomouckému kraji.

            Účelem tohoto vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji, což v našem případě znamená zachování provozu naší malé, ale velmi slušně zásobené prodejny smíšeného zboží, kterou již téměř tři roky provozuje Pekárna Racek z Přerova. Zmíněný finanční příspěvek byl konkrétně využitý na dofinancování ztrát na mzdy zaměstnanců a provozní náklady spojené s chodem prodejny. Jelikož se obec musí dle pravidel dotačního programu podílet minimálně 50 %z celkových nákladů, z vlastního rozpočtu tedy musela zaplatit částku alespoň 100 000,- Kč.

            V roce 2021 jsme požádali v rámci POV OK také o finanční podporu v DT 2 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace na pořízení Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným způsobem a dále v DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti v obci Krčmaň, III. etapa“. I tyto dvě žádosti byly úspěšné a byly Olomouckým krajem finančně podpořeny.

            U akce pořízení Změny č. 1 ÚP Krčmaň, a to zkráceným postupem, bylo požádáno na první etapu, tedy na návrh změny ÚP pro veřejné projednání v předpokládané hodnotě 160 000,- Kč, přičemž v rámci poptávkového řízení byla nejnižší vítězná cena v hodnotě165 770,- Kč, obec z vlastního rozpočtu musí zaplatit z této částky více jak 60 %.

            Rekonstrukcí veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti v obci Krčmaň,
III. etapou, byla dokončena rekonstrukce všech nejvíce obydlených ulic v naší vesnici. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci a doplnění svítidel v tzv. uličkách (Horní, Dolní a Zlatá), Pod Větřákem, U Potoka, Za Humny a Na Stráži. Tato akce měla předpokládanou celkovou hodnotu 400 000,- Kč, avšak v poptávkovém řízení byla nakonec vybrána firma, která nabídla částku 334 959,- Kč. Obec u této akce bude muset zaplatit ze svého rozpočtu 60 % z uvedené částky, Olomoucký kraj zbylých 40 %.

            Tímto bychom rádi poděkovali Olomouckému kraji za finanční podporu, kterou nám poskytl u výše uvedených tří dotačních titulů, neboť vesnice naší velikosti by některé projekty bez této finanční pomoci nemohla realizovat.

Rok 2020

Podpora provozu prodejny smíšeného zboží v obci Krčmaň - dotace z POV OK 2020

aa_logo_POV.png

 

OK_logo.PNG

 

 

 

 

Obec Krčmaň počátkem roku 2020 opět podala žádost o finanční podporu v DT 5 – Podpora venkovských prodejen v rámci POV Olomouckého kraje, v měsíci dubnu nám byla tato dotace schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje a následně nám požadovaná částka v maximální hodnotě 100 000,- Kč byla převedena na účet obce. Tuto dotaci musí obec dle pravidel v průběhu roku poskytnout provozovateli prodejny a nejpozději počátkem roku 2021 ji řádně vyúčtovat poskytovateli dotace, tedy Olomouckému kraji.

Účelem tohoto vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji, což v našem případě znamená zachování provozu naší malé, ale slušně zásobené prodejny smíšeného zboží, kterou již téměř dva roky provozuje Pekárna Racek z Přerova.

Zmíněný finanční příspěvek byl konkrétně využitý na dofinancování ztrát na mzdy zaměstnanců a provozní náklady spojené s chodem prodejny. Jelikož se obec musí dle pravidel dotačního programu podílet minimálně 50 % z celkových nákladů, z vlastního rozpočtu tedy musela zaplatit částku alespoň 100 000,-Kč.

 

Rok 2019

Podpora provozu prodejny smíšeného zboží v obci Krčmaň - dotace z POV OK 2019


logoObec Krčmaň počátkem roku 2019 podala žádost o finanční podporu v DT 5 – Podpora venkovských prodejen v rámci POV Olomouckého kraje, v měsíci dubnu nám byla tato dotace schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje a následně nám požadovaná částka byla poskytnuta na účet obce.

Účelem tohoto vyhlášeného dotačního titulu je podpora malých obcí na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb v obcích v Olomouckém kraji, což v našem případě znamená zachování provozu naší prodejny smíšeného zboží, kterou od počátku tohoto roku provozuje Pekárna Racek z Přerova.


Poskytovatel (Olomoucký kraj) se zavázal poskytnout příjemci (obci Krčmaň) příspěvek v maximální výši 100 000,- Kč. Tento finanční příspěvek bude využitý na dofinancování ztrát na mzdy zaměstnanců a provozní náklady spojené s chodem prodejny. Jelikož se obec musí dle pravidel dotačního programu podílet minimálně 50 % z celkových nákladů, z vlastního
rozpočtu tedy musí zaplatit částku alespoň 100 000,-Kč.

 

Rok 2018

Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň - pravá strana ve směru Olomouc-Přerov,II. úsek

Realizací projektu došlo k celkovému zlepšení bezpečnosti silničního provozu, estetické korekci daného území a vytvoření podmínek bezbariérové dostupnosti okolo silnice I/55 v intravilánu obce Krčmaň. Cílem projektu bylo rekonstruovat již nevyhovující chodníky a vybudování dvou míst pro přecházení (jedno místo v ulici Olomoucká naproti sokolovně a druhé místo v ulici Náves u mateřské školy). Realizací projektu koncem roku 2018 došlo k naplnění vytyčených cílů.

Propagace

 

Vytvoření zastavení na lesních pozemcích, obec Krčmaň

Cílem projektu bylo vytvořit dvě zastavení, která jsou přínosná pro zatraktivnění pohybu na čerstvém vzduchu, pro podporu aktivního trávení volného času a mají přínos pro další rozvoj turistiky a cykloturistiky v dané oblasti a zároveň bude využito potenciálu, které lesní pozemky nabízejí. Vytvořena byla dvě zastavení – první v lokalitě u rybníka – na začátku obce Krčmaň; druhé v blízkosti sakrální památky místního významu – pomníku sv. Antoníčka. Obě zastavení jsou osazena prvky mobiliáře, herními a fitness prvky.

Vytvořením těchto zastavení vznikly pro návštěvníky, turisty, ale také pro obyvatele naší vesnice a okolních vesnic další možnosti pro sportovní vyžití a trávení volného času. Tím, jak jsou jednotlivá zastavení navržena a jaké prvky jsou pro tato místa zvolena, budou zajímavá pro všechny věkové generace, pro jejich trávení volného času aktivní i relaxační formou.

Realizací projektu je podpořen rozvoj a usměrnění návštěvnosti míst nacházejících se na lesních pozemcích, zároveň je provedeno zatraktivnění těchto lokalit a je podpořen jejich rozvoj - využití jejich potenciálu. Tato místa, lesní pozemky, tak nabídnou dosud nevyužité funkce a možnosti, a to funkce rekreační, environmentální a společenské, a bude také využit potenciál lesa.

logo

logo logo

Krčmaň - rekonstrukce chodníků na ul. Náves (severní část)

1) Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 Olomoucký kraj logo

"Krčmaň - rekonstrukce chodníků na ul. Náves (severní část)" - Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl dotaci ve výši 500 000,00 Kč (investiční dotace).

Rok 2017

Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti okolo silnice I. třídy v obci Krčmaň, II. etapa Olomoucký kraj logo

1) Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

"Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti okolo silnice I. třídy v obci Krčmaň, II: etapa" - Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl dotaci ve výši 300 000,00 Kč (investiční dotace)

Rok 2016

Rekonstrukce 1. podlaží budovy a částí exteriérů budovy ZŠ a MŠ Krčmaň

logo1) Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1 "Rekonstrukce 1. podlaží budovy a částí exteriérů budovy ZŠ a MŠ Krčmaň" ve výši 400 000,00 Kč investiční dotace

Rekonstrukce komunikace v ulici Na Stráži, Krčmaň

logo2) Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1 "Rekonstrukce komunikace v ulici Na Stráži, Krčmaň" ve výši 1 000 000,-Kč investiční dotace

Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti okolo silnice I. třídy v obci Krčmaň

3 Olomoucký kraj logo) Program obnovy venkova Olomouckého kraje, Olomouc
" Rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci zvýšení bezpečnosti okolo silnice I. třídy v obci Krčmaň" ve výši 300 000,00 Kč investiční dotace

 

Rok 2015

Neinvestiční příspěvek od Olomouckého kraje pro JSDH

Olomoucký kraj logo

Fotografie z dotace - hasičský inventář: ruční motorová pila, žebřík, krumpáč, sekyra, lopata apod. (vše instalováno v hasičském vozidle)

hasičský inventář hasičský inventář hasičský inventář
hasičský inventář hasičský inventář  

Poskytovatel – Olomoucký kraj poskytl příjemci – obci Krčmaň

investiční dotaci ve výši 300.000,- Kč na realizaci projektu POV 2015
„Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy ZŠ a MŠ Krčmaň“

Investiční dotace - Multifunkční hřiště Krčmaň, Kokorská - II. etapa 2015

logo-ministerstvoPoskytovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj poskytl příjemci – obci Krčmaň

investiční dotaci ve výši 400.000 Kč na realizaci projektu „Multifunkční hřiště Krčmaň, Kokorská – II. etapa“

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
16
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
17
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
18
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
19
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
20
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
21
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
22
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
23
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
24
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
25
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
26
Praktická lékařka MUDr. Kamila Petrová - dovolená od 15.7. do 26.7.2024
27 28
29 30 31 1 2 3 4