5. 3. Kazimír

Zítra: Miroslav
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Potřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Krčmaň provádí v rámci přenesené působnosti

 • ověření pravosti podpisu ( legalizace )
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou ( vidimace )

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30 Kč za každý ověřený podpis.

K čemu slouží legalizace: legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah listiny neodpovídá. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně, popř. je možno ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat pověřenou osobu o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba

 • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny ( kopii možno zhotovit na obecním úřadě )

Poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku originálu.

K čemu slouží vidimace: vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.Obecní úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Přidělení čísla popisného  ( evidenčního )

Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží

 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci ( kopie ) nebo oznámení zahájení kolaudačního řízení ( kopie )
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Krčmaň potvrzení o přidělení čísla popisného
( evidenčního ).

Vystavení potvrzení

Obecní úřad v Krčmani na základě zmocnění zákonů vydává tyto druhy potvrzení:

1. Potvrzení o trvalém pobytu

Potvrzení lze vydat z evidence jen té osobě, které se bezprostředně týká. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši  10,- Kč. Do potvrzení se mimo jiné uvádí jméno a příjmení osoby, které je potvrzení vydáno, a také pro jaký účel je potvrzení vydáno.

2. Potvrzení o zaplacení místního poplatku

Vydáváme potvrzení o zaplacení místních poplatků, tj. zkráceně poplatku za odpady, poplatku za psa a dalších. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši 10,- Kč.
Do potvrzení se uvádí účel, pro který se potvrzení vydává.

3. Potvrzení o přidělení čísla popisného

viz přidělení čísla popisného ( evidenčního )

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Krčmani jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Krčmaň. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v pracovní pondělí a středu v době
od 8 do 16 hodin.

Pro přihlášení si s sebou přineste

 • platný občanský průkaz
 • jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví ( výpis z Katastru nemovitostí )
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat ( nájemní smlouva, dohoda o ubytování )
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem.Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit ( výpis z Katastru  nemovitostí ) a případně také prokázat svoji totožnost 50,- Kč  na správní poplatek rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.

Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrály evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese. Obecní úřad v Krčmani nemusíte navštěvovat  osobně.